Vuokrausehdot

SUOMEN AUTOVUOKRAAMOJEN LIITTO RY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT Voimassa 01.01.2012 alkaen

1. AUTONVUOKRAUSSOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Vuokrasopimus syntyy auton tilaustavasta riippumatta aina autovuokraamon (”Vuokraamo”) sekä vuokrasopimuksen allekirjoittaneen henkilön tai sen juridisen henkilön (jäljempänä yhteisesti ”Vuokraaja”), jota vuokrasopimuksen allekirjoittanut henkilö edustaa vuokraustapahtumassa, välillä. Vuokraajalla tulee olla voimassa oleva ajokortti, olosuhteisiin nähden riittävä ajotaito, vähintään yhden vuoden ajokokemus sekä Vuokraamon erikseen vuokrasopimuksessa edellyttämä ikä.

2. AUTON LUOVUTUS VUOKRAAJAN KÄYTTÖÖN

Vuokraamon on luovutettava auto vuokraajalle käyttökuntoisena ja lain mukaisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi Vuokraamon tulee antaa Vuokraajan erillisestä pyynnöstä riittävä opastus auton käytöstä. Vuokrattava auto on tarkistettu Vuokraamon tai tämän yhteistyökumppanin toimesta ennen Vuokraajalle luovuttamista. Kuitenkin myös Vuokraaja on velvollinen tarkistamaan auton vastaanoton yhteydessä autossa mahdollisesti jo olevien vaurioiden tai puutteiden todentamiseksi. Mahdollisista vaurioista tai puutteista on heti ilmoitettava Vuokraamolle.

3. AUTON KÄYTTÖ VUOKRAUKSEN AIKANA

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokraajan on vuokra-aikana huolehdittava auton kunnon normaalista tarkkailusta kuten rengaspaineista sekä öljy- ja muiden nestemäärien riittävästä täytöstä. Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava. Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Hän saa luovuttaa auton toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen. Vuokraajalla (kuljettajalla) tulee olla voimassa oleva ajokortti ja vähintään yhden vuoden ajokokemus. Lisäksi hänen tulee täyttää Vuokraamon edellyttämät ikävaatimukset. Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa.

Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty. Autoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ellei siitä ole Vuokraamon kanssa erikseen sovittu. Tupakointi ja kotieläinten kuljetus autossa on kielletty.

Vuokraaja vastaa aina täysimääräisesti vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuneista pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksuista, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksuista, ylikuormamaksuista, rikesakoista, ylinopeudesta ja muusta liikennerikoksesta tai rikkomuksesta aiheutuneesta sakosta, tietullimaksusta sekä ruuhkamaksusta. Vuokrasopimuksen allekirjoituksellaan Vuokraaja oikeuttaa Vuokraamon antamaan viranomaisille henkilötietonsa edellä todettujen seuraamusmaksujen määräämiseksi. Vuokraaja maksaa käyttämänsä polttoaineen. Autossa käytettävä polttoaine ilmenee vuokrasopimuksesta ja/tai auton rekisteriotteesta. Vuokraaja vastaa väärän polttoaineen tankkaamisesta tai käytöstä autolle aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti. Mikäli Vuokraaja palauttaa auton vajaalla tankilla, Vuokraamolla on oikeus veloittaa puuttuva polttoaine ja mahdollinen tankkausmaksu vuokrasopimuksessa tai hinnastossa ilmenevällä hinnalla.

4. VUOKRAAJAN VASTUU AUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA, OMAVASTUUT

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle autoa tai sen varusteita vuokra-aikana kohdanneet vahingot ja katoamiset sekä maksamaan auton korjauksen ajalta seisonta-ajan korvauksena Sopimuksen mukaista vuokraa enintään 30 päivän ajalta. Vuokraajan vastuu on kuitenkin rajattu vuokrasopimuksessa todettuun perusomavastuuosuuteen. Perusomavastuu veloitetaan jokaisesta vahingosta erikseen. Perusomavastuuta voi pienentää tai sen voi joissain tapauksissa kokonaan poistaa vuokrasopimuksessa erikseen sovittavalla lisämaksulla. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista: ylikuormaus, autossa tupakointi, vauriot auton verhoiluissa, yli- tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, avainten katoaminen, väärän polttoaineen käyttäminen, lumivahingot kun niistä on varoitettu merkeillä, ajaminen ajoneuvon koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa, huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai auton muu huolimaton tai virheellinen käyttö. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. Vuokraajan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet Vuokraajan rikollisesta menettelystä, auton käytöstä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai muusta tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta.

Vuokraaja vapautuu korvausvastuustaan Vuokraamolle myös omavastuun osalta, mikäli Vuokraamo saa vahingosta täyden korvauksen mahdolliselta kolmantena osapuolena olevalta vahingonaiheuttajalta tai tämän vakuutusyhtiöltä.

5. MENETTELY AUTOA KOHDANNEESSA VAHINKO- TAI RIKKOUTUMISTAPAUKSESSA

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava Vuokraamolle autoon vuokra-aikana tulevasta viasta tai autoa kohdanneesta vahingosta. Autoa kohdanneesta rikoksesta, liikennevahingosta sekä henkilö- ja eläinvahingosta on aina ilmoitettava heti myös poliisille. Vahinkotilanteessa Vuokraajan on aina täytettävä kirjallinen vahinkoilmoitus Vuokraamolle. Vuokraaja vastaa edellä todettujen ilmoitusten laiminlyönnistä johtuneista vahingoista täysimääräisestä. Vuokraamo vastaa autossa vuokra-aikana ilmenevästä teknisestä viasta, joka ei johdu Vuokraajan käyttövirheestä ja/tai huolimattomuudesta. Edellyttäen että virhe tai vika on Vuokraamon vastuulla ja mikäli se on matkan jatkamiseksi välttämätöntä, Vuokraaja voi oma-aloitteisesti korjauttaa autoa Vuokraamon kustannuksella enintään 75 euron arvosta. Korjaustyöstä ja suoritetusta maksusta on toimitettava tosite Vuokraamolle.

6. VUOKRAN MAKSAMINEN

Ellei muusta maksutavasta ole erikseen sovittu, Vuokraaja maksaa sopimuksen mukaisen vuokran mahdollisine lisineen maksukortillaan. Jo vuokrasopimusta tehdessään Vuokraaja hyväksyy ennakkoon vuokrauksesta laadittavan lopullisen laskelman ilman, että hän allekirjoittaa sitä henkilökohtaisesti. Vuokraamolla on oikeus vuokrauksen yhteydessä tehdä Vuokraajan maksukortille ennakkovarmennus arvioitua lopullista vuokraa ja mahdollista muuta veloitusta vastaavalle summalle, jolla Vuokraamo varmistaa, että Vuokraajan maksukorttitilillä on katetta ja että maksukortti on voimassa. Erityisesti todetaan, että Vuokraamolla on oikeus, silloin kun peruste tähän on olemassa, veloittaa vuokrasopimuksessa yksilöidyltä Vuokraajan luottokortilta sopimuksen mukaisen vuokran lisäksi lisäveloituksia seuraavista asioista: sopimuksen mukainen perusomavastuu, polttoaineveloitukset, vuokra-ajan pidentymisestä johtuvat vuokrat ja maksut, auton toimitus- ja noutoveloitukset, auton käytöstä vuokra-ajan aikana aiheutuneet pysäköintivirhemaksut, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksut, rikemaksut, sakot, tietullit, ruuhkamaksut, ylikuormamaksut ja muut vastaavat maksut hallintokuluineen. Mikäli sopimukseen Vuokraajaksi merkitty juridinen henkilö ei halua tai kykene maksamaan vuokraa, sanotun Vuokraajan puolesta sopimuksen allekirjoittanut henkilö vastaa vuokrasta sekä mahdollisista vuokraukseen liittyvistä näiden ehtojen mukaisista lisämaksuista henkilökohtaisesti. Vuokraamolla on lisäksi oikeus milloin se katsoo tarpeelliseksi, vaatia Vuokraajalta vuokrauksesta johtuvien maksujen vakuudeksi 2 luottokorttia.

7. VUOKRAAMON VASTUU AUTOSSA OLEVASTA VIRHEESTÄ JA VIIVÄSTYKSESTÄ

Mikäli autossa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, josta Vuokraaja ei ole vuokrausehtojen mukaan vastuussa, Vuokraaja voi vaatia Vuokraamolta virheen korjaamista tai virhettä vastaavaa hinnanalennusta. Mikäli Vuokraamo ei kykene luovuttamaan vuokra-autoa Vuokraajan käyttöön vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti, Vuokraajalla on oikeus saada korvaus viivästyksestä Vuokraajalle aiheutuneista välittömistä kohtuullisista kustannuksista.

8. AUTON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ

Vuokraajan on palautettava auto kaikkine varusteineen sovittuun paikkaan vuokra-ajan päättyessä. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto avaimineen on palautettu vuokraamoon tai kun vuokraamo on saanut vuokraajan ilmoituksen auton palauttamisesta vuokraamon hyväksymään paikkaan. Mikäli autoa ei ole näin palautettu eikä vuokra-ajan jatkosta ole todistettavasti sovittu, Vuokraamo voi ilmoittaa asian poliisille. Vuokraamolla on oikeus periä Vuokraajalta täysimääräinen vuokra auton palautusviiveen ajalta sekä korvaus viiveestä Vuokraamolle aiheutuneista ylimääräisistä töistä ja muista asiaan liittyvistä taloudellisista vahingoista. Mikäli muusta ei ole sovittu, auto on palautettava täydellä tankilla. Vuokraamo ei vastaa autoon palautushetkellä jätetystä omaisuudesta.

9. AUTON PALAUTTAMINEN ENNEN SOVITUN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYMISTÄ

Jos vuokraaja palauttaa auton ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy käytetyn vuokra-ajan mukaan sopimuksen mukaisin hinnoitteluperustein. Mikäli auto on vuokrattu erityisehdoin, auton ennenaikainen palauttaminen saattaa johtaa hinnastotyypin vaihtumiseen ja sen myötä vuorokausihinnan muuttumiseen. Ennalta maksetuissa ns. Prepaid-vuokrauksissa auton ennenaikainen palauttaminen ei velvoita Vuokraamoa ennakkoon maksetun vuokrahinnan palauttamiseen Vuokraajalle.

10. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Vuokraamolla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos käy ilmi, että Vuokraaja rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Vuokraaja on tällöin velvollinen välittömästi palauttamaan auton kaikkine varusteineen sovittuun palautuspaikkaan. Kumpi tahansa osapuoli voi purkaa sopimuksen, mikäli auto varastetaan tai autoon tulee Vuokraamon vastuulla oleva auton käytön estävä vika eikä Vuokraamo toimita korvaavaa autoa kohtuullisessa ajassa ilmoituksesta.

11. VUOKRASOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee Vuokraamon kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus. Auton vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman vuokraamon kirjallista lupaa. Vuokraamo päättää mahdollisesta luvan myöntämisestä tapauskohtaisesti harkintansa mukaan.

ALLGEMEINE VERMIETBEDINGUNGEN DES VERBANDES FINNISCHER AUTOVERMIETER (SUOMEN AUTOVUOKRAAMOJEN LIITTO RY) Gültig ab 01.01.2012

1. ENTSTEHEN DES FAHRZEUGMIETVERTRAGS Der Mietvertrag entsteht, unabhängig von der Bestellweise des Fahrzeugs, immer zwischen der Autovermietung („Vermieterin“) und der Person, die den Mietvertrag unterzeichnet hat bzw. der juristischen Person (nachstehend beide als „Mieter“ bezeichnet), die der Unterzeichner des Mietvertrags im Mietvorgang vertritt. Der Mieter muss über eine gültige Fahrerlaubnis, den Verhältnissen entsprechende, ausreichende Fahrkenntnisse, wenigstens ein Jahr Fahrerfahrung sowie über das von der Vermieterin im Mietvertrag gesondert vorausgesetzte Alter verfügen.

2. ÜBERGABE DES FAHRZEUGS AN DEN MIETER Die Vermieterin muss dem Mieter das Fahrzeug zur vereinbarten Zeit und am vereinbarten Ort in verwendungsfähigem und gesetzlich vorgeschriebenem Zustand übergeben. Zusätzlich muss die Vermieterin auf gesonderten Wunsch des Mieters eine ausreichende Unterweisung im Gebrauch des Fahrzeugs erteilen. Vor der Übergabe an den Mieter ist das zu vermietende Fahrzeug durch die Vermieterin oder deren Kooperationspartner überprüft worden. Trotzdem ist auch der Mieter verpflichtet, das Fahrzeug bei der Übernahme zu kontrollieren, um möglicherweise bereits existierende Schäden oder Mängel festzustellen. Mögliche Schäden oder Mängel sind der Vermieterin unverzüglich mitzuteilen.

3. VERWENDUNG DES FAHRZEUGS WÄHREND DER MIETZEIT Der Mieter ist verpflichtet, das Fahrzeug ebenso gut zu behandeln wie eine sorgfältige Person ihr eigenes Fahrzeug, und hat beim Fahren besondere Sorgfalt und Vorsicht walten zu lassen. Der Mieter verpflichtet sich, das Fahrzeug nur auf die dafür vorgesehene, übliche Weise zu verwenden. Der Mieter ist verpflichtet, sich während der Vermietung um die normalen Kontrollen des Fahrzeugzustandes, wie Reifendruck und einen ausreichenden Stand von Motoröl und weiterer Flüssigkeiten, zu kümmern. Das Fahrzeug ist unbedingt abzuschließen, auch wenn es nur für einen kurzen Moment geparkt wird. Der Mieter verpflichtet sich, das Fahrzeug selbst zu fahren. Er darf das Fahrzeug nur dann an einen anderen übergeben oder durch einen anderen fahren lassen, wenn im Mietvertrag gesondert eine Genehmigung dazu vermerkt ist. Der Mieter (Fahrer) muss über eine gültige Fahrerlaubnis und mindestens ein Jahr Fahrerfahrung verfügen. Weiterhin muss er die von der Vermieterin vorausgesetzten Altersanforderungen erfüllen. Der Mieter ist verpflichtet, der Person, der er im Rahmen dieses Mietvertrags das Mietobjekt übergibt, über den Inhalt dieses Vertrags zu informieren. Die Verwendung des Fahrzeugs zu gesetzeswidrigen Zwecken, Abschleppen, Wettbewerben oder deren Training, Fahrunterricht sowie zum Fahren auf Eis außerhalb der offiziell gekennzeichneten Eisstraßen ist untersagt. Das Fahrzeug darf nicht über die finnische Grenze gebracht werden, falls dies nicht gesondert mit der Vermieterin vereinbart worden ist. Im Auto sind Rauchen und der Transport von Haustieren verboten. Der Mieter haftet immer in vollem Umfang für die während der Mietzeit durch den Gebrauch des Fahrzeugs anfallenden Parkgebühren, Geldbußen oder Zahlungen aus privater Parküberwachung wegen unzulässigen Parkens, Überlastgebühren, Bußgelder, Strafgebühren wegen überhöhter Geschwindigkeit oder anderer Verkehrsstraftaten oder –vergehen, Mautgebühren sowie Staugebühren. Mit Unterzeichnen des Mietvertrags berechtigt der Mieter die Vermieterin, Behörden bei Bedarf seine personenbezogenen Daten zur Festlegung der vorstehend erwähnten Sanktionsgebühren zu übermitteln. Der Mieter zahlt den von ihm verwendeten Kraftstoff. Der vom Fahrzeug verwendete Kraftstofftyp geht aus dem Mietvertrag und/oder dem Fahrzeugschein hervor. Der Mieter haftet in vollem Umfang für die dem Fahrzeug durch Tanken oder Verwendung des falschen Kraftstoffs verursachten Schäden. Falls der Mieter das Fahrzeug nicht vollständig betankt zurückgibt, ist die Vermieterin berechtigt, die Kosten für den fehlenden Kraftstoff zuzüglich einer möglichen Servicegebühr gemäß dem Mietvertrag oder dem Preisverzeichnis in Rechnung zu stellen.

4. VERANTWORTUNG DES MIETERS FÜR DAS FAHRZEUG UND DESSEN AUSRÜSTUNG WÄHREND DER MIETZEIT; SELBSTBETEILIGUNG Der Mieter ist verpflichtet, der Vermieterin die Schäden und Verluste zu ersetzen, die das Fahrzeug oder dessen Ausrüstung während der Mietzeit erlitten haben, sowie für die Reparaturzeit des Fahrzeugs als Liegezeitvergütung die vertragsgemäße Miete für maximal 30 Tage zu zahlen. Die Haftung des Mieters ist allerdings auf die im Mietvertrag angegebene Grundselbstbeteiligung begrenzt. Die Selbstbeteiligung wird für jeden Schaden gesondert berechnet. Die Selbstbeteiligung kann durch eine im Mietvertrag gesondert vereinbarte zusätzliche Gebühr verringert werden oder in gewissen Fällen vollständig entfallen. Der Mieter ist verpflichtet, der Vermieterin die Schäden vollständig und ohne eine Begrenzung durch die Selbstbeteiligungsregelung zu ersetzen, falls die Schäden auf eine der folgenden Weisen entstanden oder verursacht wurden: Überlastung, Rauchen im Fahrzeug, Schäden in der Polsterung des Fahrzeugs, Fahren mit Reifenüber- oder unterdruck, Verlust der Fahrzeugschlüssel, Verwendung des falschen Kraftstoffs, Schneeschäden, falls vor diesen durch Schilder gewarnt wurde, Fahren unter bezogen auf die Fahrzeuggröße zu engen Verhältnissen, Fahren auf Straßen oder Flächen in schlechtem Zustand oder anderer nachlässiger oder falscher Gebrauch des Fahrzeugs. Der Mieter ist verpflichtet, der Vermieterin die Putz- und Reinigungskosten zu ersetzen, die durch eine ungewöhnliche Verschmutzung des Fahrzeugs verursacht werden. Eine vollständige Schadensersatzpflicht des Mieters gilt auch für Schäden, die direkt oder indirekt durch kriminelle Vergehen des Mieters, Verwendung des Fahrzeugs unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln oder durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit erfolgte Verletzung der Vertragsbedingungen verursacht wurden. Der Mieter wird aus seiner Haftungspflicht gegenüber der Vermieterin, auch in Bezug auf die Selbstbeteiligung, befreit, wenn die Vermieterin einen vollständigen Schadensersatz von einem als Drittpartei beteiligten Schadensverursacher oder dessen Versicherungsgesellschaft erhält.

5. VERHALTEN BEI SCHADENSFÄLLEN UND DEFEKTEN DES FAHRZEUGS Der Mieter muss die Vermieterin unverzüglich über während der Mietzeit aufgetretene Fehler und das Fahrzeug betreffende Schäden informieren. Das Fahrzeug betreffende Straftaten, Verkehrsunfallschäden sowie Personen- und Tierschäden sind immer sofort auch der Polizei zu melden. In Schadensfällen muss der Mieter gegenüber der Vermieterin immer eine schriftliche Schadensmeldung machen. Der Mieter haftet in vollem Umfang für die durch Unterlassung der vorstehend genannten Meldungen verursachten Schäden. Die Vermieterin haftet für in der Mietzeit am Fahrzeug auftretende technische Fehler, wenn diese nicht durch Bedienungsfehler und/oder Nachlässigkeit des Mieters verursacht wurden. Unter der Voraussetzung, dass ein Fehler oder Defekt in der Verantwortung der Vermieterin liegt und dass es zur Fortsetzung der Reise unbedingt erforderlich ist, kann der Mieter bis zu einer Höhe von 75 Euro auf eigene Initiative eine Reparatur des Fahrzeugs auf Kosten der Vermieterin beauftragen. Über die Reparatur und das dafür geleistete Entgelt ist der Vermieterin ein Beleg zuzustellen.

6. ZAHLUNG DER MIETE Wenn keine andere Zahlungsweise vereinbart ist, zahlt der Mieter die vertragsgemäße Miete einschließlich der Zulagen mit seiner Debitkarte. Schon bei Abschluss des Mietvertrags akzeptiert der Mieter die im Voraus über die Vermietung erstellte endgültige Berechnung, ohne dass er diese persönlich unterzeichnet hat. Die Vermieterin ist berechtigt, im Zusammenhang mit der Vermietung für die Debitkarte des Mieters vorab eine Bestätigung in der Höhe der endgültigen Miete und möglicher anderer Gebühren einzuholen, um sicherzustellen, dass die Karte gültig ist und die erforderliche Deckung aufweist. Insbesondere wird festgestellt, dass die Vermieterin bei Vorliegen eines entsprechenden Grundes berechtigt ist, die im Mietvertrag angegebene Kreditkarte zusätzlich zur vertragsgemäßen Miete aus folgenden Gründen mit Mehrgebühren zu belasten: Vertragsgemäße Selbstbeteiligung, Kraftstoffgebühren, Miete und Gebühren, die aus einer Verlängerung der Mietzeit folgen, Liefer- und Abholgebühren des Fahrzeugs, durch den Gebrauch des Fahrzeugs in der Mietzeit anfallende Parkgebühren, Geldbußen oder Zahlungen aus privater Parküberwachung wegen unzulässigen Parkens, Bußgelder, Strafgebühren, Mautgebühren, Staugebühren, Überlastgebühren und weitere derartige Gebühren einschließlich Verwaltungsaufwendungen. Falls die im Vertrag als Mieter vermerkte juristische Person die Miete nicht bezahlen will oder kann, haftet die an Stelle des Mieters den Vertrag unterzeichnete Person persönlich für die Miete und mögliche weitere Gebühren, die im Zusammenhang mit der Vermietung stehen und diesen Vertragsbedingungen entsprechen. Die Vermieterin ist weiterhin berechtigt, falls sie es als erforderlich erachtet, vom Mieter als Sicherheit für die aus der Vermietung entstehenden Gebühren 2 Kreditkarten zu verlangen.

7. HAFTUNG DER VERMIETERIN FÜR FEHLER AM FAHRZEUG UND VERZÖGERUNGEN Falls während der Mietzeit am Fahrzeug technische Defekte oder andere Fehler auftreten, für die der Mieter laut Mietbedingungen nicht haftbar ist, kann der Mieter von der Vermieterin eine Reparatur des Fehlers oder einen im Verhältnis zum Fehler stehenden Preisnachlass verlangen. Falls die Vermieterin nicht imstande ist, dem Mieter das Mietfahrzeug zu den im Mietvertrag vereinbarten Konditionen zu übergeben, ist der Mieter berechtigt, Ersatz für die durch die Verzögerung dem Mieter verursachten unmittelbaren und angemessenen Kosten zu erhalten.

8. RÜCKGABE DES FAHRZEUGS AM ENDE DER IM VERTRAG VEREINBARTEN MIETZEIT Der Mieter muss das Fahrzeug einschließlich aller Ausrüstungsgegenstände mit Ablauf der Mietzeit am vereinbarten Ort zurückgeben. Die vertragsmäßig vereinbarte Mietzeit endet, wenn das Fahrzeug einschließlich Schlüssel der Vermieterin zurückgegeben worden ist oder wenn die Vermieterin die Mitteilung des Mieters erhalten hat, dass das Fahrzeug an einem von der Vermieterin anerkannten Ort zurückgegeben worden ist. Falls das Fahrzeug nicht derart zurückgegeben worden ist und nicht nachweislich eine Verlängerung der Mietzeit vereinbart wurde, ist die Vermieterin berechtigt, die Angelegenheit der Polizei zu melden. Die Vermieterin ist berechtigt, vom Mieter für die Zeit einer verspäteten Rückgabe die volle Miete sowie Ersatz für den der Vermieterin entstandenen zusätzlichen Aufwand und weitere wirtschaftliche Schäden zu verlangen. Falls nicht anderweitig vereinbart, ist das Fahrzeug mit vollem Tank zurückzugeben. Die Vermieterin haftet nicht für bei der Rückgabe im Fahrzeug zurückgelassenes Eigentum.

9. RÜCKGABE DES FAHRZEUGS VOR ENDE DER IM VERTRAG VEREINBARTEN MIETZEIT Falls der Mieter das Fahrzeug vor Ablauf der vereinbarten Mietzeit zurückgibt, ergibt sich die Miete aus der verwendeten Mietzeit auf Basis der vertraglich vereinbarten Preisbemessungsgrundlage. Wenn das Fahrzeug zu besonderen Konditionen gemietet worden ist, kann eine vorzeitige Rückgabe des Fahrzeugs zu einer Änderung der Preisbemessungsgrundlage und damit zu einer Änderung des Tagespreises führen. Bei vorab bezahlten sog. Prepaid-Vermietungen verpflichtet eine vorzeitige Rückgabe des Fahrzeugs die Vermieterin nicht, einen im Voraus bezahlten Mietpreis an den Mieter zurückzugeben.

10. KÜNDIGUNG DES VERTRAGS Die Vermieterin ist berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen, wenn bekannt wird, dass der Mieter die Vertragsbedingungen in erheblichem Ausmaß verletzt. In diesem Fall ist der Mieter verpflichtet, das Fahrzeug mit aller Ausrüstung fristlos an der vereinbarten Rückgabestelle zurückzugeben.

Beide Parteien können den Vertrag kündigen, falls das Fahrzeug gestohlen wird oder am Fahrzeug ein in der Verantwortung der Vermieterin liegender, den Gebrauch des Fahrzeugs verhindernder Defekt auftritt und die Vermieterin nicht in angemessener Zeit nach Mitteilung ein Ersatzfahrzeug stellen kann.

11. STREITFRAGEN ÜBER DEN MIETVERTRAG Den Mietvertrag betreffende Meinungsverschiedenheiten sollen in erster Linie durch Verhandlungen der beteiligten Parteien gelöst werden. Falls die Meinungsverschiedenheiten vor Gericht entschieden werden sollen, wird die Angelegenheit durch das Amtsgericht am Sitz der Vermieterin und in Verbraucherstreitfragen durch das nach den gesetzlichen Bestimmungen zuständige Amtsgericht entschieden.

FINLANDS BILUTHYRNINGSFÖRBUND RF:S (SAL:s) ALLMÄNNA HYRESVILLKOR

Gäller fr.o.m. 01.01.2012

1. INGÅENDE AV BILHYRESAVTAL

Hyresavtalet ingås, oberoende av på vilket sätt bilen beställts, alltid mellan biluthyrningsbolaget (nedan ”Uthyraren”) och den person som undertecknat hyreskontraktet eller den juridiska person (nedan gemensamt ”Hyresmannen”) som den person som undertecknat hyreskontraktet representerar vid uthyrningstransaktionen. Hyresmannen ska ha ett giltigt körkort, tillräcklig förarkunskap under beaktande av förhållandena, minst ett års körerfarenhet samt den ålder som Uthyraren separat förutsätter i hyresavtalet.

2. ÖVERLÄMNING AV BILEN I HYRESMANNENS BRUK

Uthyraren är skyldig att överlämna bilen till Hyresmannen i funktionsdugligt och lagenligt skick vid den tidpunkt och på den ort som överenskommits. Dessutom är Uthyraren skyldig att på Hyresmannens separata begäran ge Hyresmannen tillräcklig handledning i fordonets användning.

Den bil som hyrs ut har kontrollerats av Uthyraren eller dennes samarbetspartner innan den överlämnas till Hyresmannen. Även Hyresmannen är dock skyldig att kontrollera bilen vid mottagning för att verifiera eventuella skador och brister i bilen. Uthyraren ska omedelbart underrättas om eventuella skador eller brister.

3. ANVÄNDNING AV BILEN UNDER HYRESTIDEN

Hyresmannen är skyldig att sköta om bilen lika väl som en omsorgsfull person sköter om sitt eget fordon samt att iaktta särskild omsorg och försiktighet vid körning. Hyresmannen förbinder sig att använda fordonet endast på det normala sätt som bilen är avsedd för. Hyresmannen är skyldig att under hyresperioden övervaka fordonets skick på normalt sätt, såsom granska däckens lufttryck samt mängden motorolja och övriga vätskor. Om bilen lämnas parkerad även för ett ögonblick, ska den ovillkorligen låsas. Hyresmannen förbinder sig att själv köra bilen. Hyresmannen får överlåta bilen till en annan person eller för framförande av en annan person endast om tillstånd att göra detta har separat antecknats i hyresavtalet. Hyresmannen (föraren) ska ha giltigt körkort och minst ett års körerfarenhet. Dessutom ska Hyresmannen uppfylla de ålderskrav som Uthyraren ställer. Hyresmannen är skyldig att meddela innehållet i detta avtal till den person till vilken han eller hon överlåter bilen inom ramen för detta avtal. Det är förbjudet att använda bilen på lagstridigt sätt, för bogsering, i tävlingar eller i samband med träning för dessa, för körundervisning samt för körning på is utanför officiellt utmärkta isvägar. Bilen får inte föras utanför Finlands gränser, om inte detta särskilt har överenskommits med Uthyraren. Rökning och transport av husdjur i bilen är förbjuden. Hyresmannen svarar alltid till fullt belopp för parkeringsavgifter, parkeringsböter, avgifter till privat parkeringsövervakning, överlastavgifter, ordningsböter, böter till följd av fortkörning och andra trafikbrott eller förseelser, vägtullar och trängselavgifter som orsakats av användningen av bilen under hyrestiden. Genom att underteckna hyresavtalet ger Hyresmannen Uthyraren rätt att lämna Hyresmannens personuppgifter till myndigheterna för åläggande av de påföljdsavgifter som nämns ovan.

Hyresmannen betalar det bränsle som han eller hon använder. Det bränsle som ska användas i bilen anges i hyresavtalet och/eller i bilens registerutdrag. Hyresmannen svarar till fullt belopp för skador som vållas bilen till följd av tankning eller användning av fel bränsle. Om Hyresmannen returnerar bilen utan att ha fyllt tanken, har Uthyraren rätt att debitera för det saknade bränslet samt en eventuell avgift för tankning till det pris som anges i hyresavtalet eller prislistan.

4. HYRESMANNENS ANSVAR FÖR BILEN OCH DESS UTRUSTNING UNDER HYRESTIDEN, SJÄLVRISK

Hyresmannen är skyldig att ersätta Uthyraren för skador och försvinnanden som gäller bilen eller dess utrustning under hyrestiden samt att som ersättning för den tid som bilen står på grund av reparation betala en avtalsenlig hyra för bilen för högst 30 dagars tid. Hyresmannens ansvar är dock begränsat till den självriskandel som anges i hyresavtalet. Den grundläggande självriskandelen debiteras separat för varje skada. Hyresmannen kan minska eller i vissa fall helt avlägsna självriskandelen för en tilläggsavgift som avtalas separat i hyresavtalet. Hyresmannen är skyldig att ersätta Uthyraren för skador till fullt belopp utan begränsning av självriskandelen, om skadorna uppstått eller orsakats på något av de följande sätten: överlastning, tobaksrökning i bilen, skador på bilens inredning, körning med för högt eller lågt däcktryck, försvinnande av nycklar, användning av fel bränsle, snöskador då varning för dem getts med märken, körning i utrymmen som är alltför trånga med tanke

på bilens storlek, körning på vägar eller områden i dåligt skick, eller annan vårdslös eller felaktig användning av bilen. Hyresmannen är också skyldig att ersätta Uthyraren för städnings- och rengöringskostnader som orsakats av ovanlig nedsmutsning av bilen. Hyresmannens skyldighet att betala ersättning till fullt belopp gäller alltid också skador som orsakats direkt eller indirekt av Hyresmannens brottsliga förfarande, användning av bilen under påverkan av alkohol eller annat berusande ämne samt av andra brott mot avtalsvillkoren genom uppsåt eller vållande. Hyresmannen befrias från sin ersättningsskyldighet gentemot Uthyraren även för självriskandelens del, om Uthyraren får full ersättning för skadan av en eventuell tredje part som orsakat skadan eller av dennes försäkringsbolag.

5. FÖRFARANDE VID SKADA ELLER HAVERI SOM DRABBAT BILEN

Hyresmannen ska omedelbart meddela Uthyraren om fel uppstått i bilen eller skador som drabbat bilen under hyrestiden. Brott, trafikskada samt person- och djurskada ska alltid också anmälas till polisen. Vid skador ska Hyresmannen alltid fylla i en skriftlig skadeanmälan till Uthyraren. Hyresmannen svarar alltid till fullt belopp för skador som orsakas av försummandet av de anmälningar som nämns ovan. Uthyraren svarar för tekniska fel som framkommer i bilen under hyrestiden, då dessa fel inte beror på Hyresmannens felaktiga användning av bilen och/eller på Hyresmannens oaktsamhet. Under förutsättning att felet är på Uthyrarens ansvar och det är nödvändigt för att fortsätta färden, kan Hyresmannen på eget initiativ låta reparera bilen på Uthyrarens bekostnad till ett belopp som får uppgå till högst 75 euro. Hyresmannen ska lämna en verifikation på reparationsarbetet och den betalda avgiften till Uthyraren.

6. BETALNING AV HYRAN

Om parterna inte avtalat om ett annat betalningssätt, betalar Hyresmannen den avtalsenliga hyran och eventuella tillägg med sitt betalkort. Redan när Hyresmannen ingår hyresavtalet, godkänner han eller hon på förhand den uppgjorda slutliga kalkylen över uthyrningen utan att underteckna kalkylen personligen.

Uthyraren har rätt att vid uthyrningen göra en förhandsauktorisering av Hyresmannens betalkort till ett belopp som motsvarar den uppskattade slutliga hyran och eventuella andra debiteringar, varigenom Uthyraren kontrollerar att det finns täckning på Hyresmannens betalkortskonto och att betalkortet är giltigt.

Särskilt konstateras att Uthyraren har rätt, när grund till detta föreligger, att utöver den avtalsenliga hyran även debitera Hyresmannens i avtalet specificerade kreditkort tilläggsavgifter för avtalsenlig grundläggande självriskandel, bränsleavgifter, hyror och avgifter som beror på förlängd hyrestid, avgifter för leverans och hämtning av bilen, parkeringsböter som orsakats av användningen av bilen under hyrestiden, den privata parkeringsövervakningens avgifter, ordningsböter, böter, vägtullar, trängselavgifter, överlastavgifter och övriga motsvarande avgifter jämte förvaltningskostnader. Om den juridiska person som antecknats som Hyresman i avtalet inte vill eller kan betala hyran, svarar den person som undertecknat avtalet på nämnda Hyresmans vägnar för hyran och för eventuella tilläggsavgifter som hänför sig till uthyrningen i enlighet med dessa villkor. Vidare har Uthyraren rätt att, när Uthyraren betraktar det som nödvändigt, kräva 2 kreditkort av Hyresmannen som garanti för de avgifter som föranleds av uthyrningen.

7. UTHYRARENS ANSVAR FÖR FEL PÅ BILEN OCH FÖR DRÖJSMÅL

Om det under hyrestiden framträder ett tekniskt eller annat fel på bilen som Hyresmannen inte är ansvarig för enligt hyresvillkoren, kan Hyresmannen fordra att Uthyraren rättar felet eller beviljar en nedsättning av priset som motsvarar felet. Om Uthyraren inte kan överlämna hyresbilen till Hyresmannen i enlighet med villkoren i hyresavtalet, har Hyresmannen rätt att få ersättning för de direkta skäliga kostnader som dröjsmålet vållat Hyresmannen.

8. ÅTERLÄMNING AV BILEN VID UTGÅNGEN AV DEN AVTALSENLIGA HYRESTIDEN

Hyresmannen ska återlämna bilen med all dess utrustning på det överenskomna stället vid hyrestidens utgång. Den avtalsenliga hyrestiden slutar, när bilen och dess nycklar har återlämnats till Uthyraren eller när Uthyraren fått meddelande av Hyresmannen om att bilen har återlämnats på ett ställe som Uthyraren godkänt. Om fordonet inte har återlämnats på detta sätt och förlängning av hyresperioden bevisligen inte har överenskommits med Uthyraren, kan Uthyraren anmäla det till polisen.

Uthyraren har rätt att debitera Hyresmannen full hyra för dröjsmålsperioden samt en ersättning för det extra arbete som dröjsmålet orsakat Uthyraren och för andra ekonomiska skador på grund av dröjsmålet. Om inte annat har överenskommits ska bilen återlämnas med full tank. Uthyraren svarar inte för egendom som lämnats i bilen vid återlämningstidpunkten.

9. ÅTERLÄMNING AV BILEN FÖRE UTGÅNGEN AV DEN AVTALADE HYRESTIDEN

Om Hyresmannen återlämnar bilen innan den avtalade hyrestiden går ut, bestäms hyran utifrån den använda hyrestiden enligt avtalsenliga debiteringsprinciper. Om fordonet har uthyrts på specialvillkor, kan förtida återlämning av bilen leda till byte av prislisttyp och därigenom till ändrat dygnspris. Om bilen återlämnas i förtid vid förhandsbetald s.k. Prepaid-uthyrning är Uthyraren inte skyldig att återbetala förhandsbetald hyra till Hyresmannen.

10. HÄVANDE AV AVTALET

Uthyraren har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om det visar sig att Hyresmannen väsentligt bryter mot avtalsvillkoren. Då är Hyresmannen skyldig att utan dröjsmål återlämna bilen och all dess utrustning till et överenskomna återlämningsstället. Vardera parten kan häva avtalet om bilen blir stulen eller om det uppstår ett fel som är på Uthyrarens ansvar och som förhindrar användningen av bilen och om Uthyraren inte ställer en ersättande bil till Hyresmannens förfogande inom en skälig tid från anmälan.

11. TVISTER GÄLLANDE HYRESAVTALET

Parterna strävar efter att i första hand bilägga tvister om hyresavtalet genom förhandlingar. Om tvisten hänskjuts till domstol för avgörande, avgörs ärendet i tingsrätten på Uthyrarens hemort eller i konsumenttvister av en annan underrätt som fastställs i lag.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ АРЕНДЫ, ПРИНЯТЫЕ В ФИНЛЯНДСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ АВТОМОБИЛИ В АРЕНДУ

Вступают в силу 01.01.2012.

1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ АВТОМОБИЛЯ

Договор аренды заключается, независимо от метода заказа автомобиля, всегда между предприятием, сдающим автомобили в аренду (далее арендодатель), и лицом, подписавшим договор аренды, или юридическим лицом (далее арендатор), представитель которого подписал договор в момент его заключения. Арендатор должен иметь действующее водительское удостоверение, достаточные для текущих обстоятельств навыки вождения, водительский стаж не менее одного года и возраст, определенный арендодателем в договоре аренды отдельно.

2. ПЕРЕДАЧА АВТОМОБИЛЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АРЕНДАТОРА

В соответствии с законом арендодатель обязан передать арендатору автомобиль в рабочем состоянии в оговоренные сроки и в оговоренном месте. Кроме того, по отдельной просьбе арендодатель должен в достаточном объеме предоставить арендатору инструктаж по эксплуатации автомобиля.

Сдаваемый в аренду автомобиль проверяется за счет арендодателя или его партнера перед передачей арендатору. Однако арендатор также обязан проверить состояние автомобиля в момент его передачи в целях выявления возможных неисправностей и недостатков. О возможных неисправностях и недостатках следует немедленно сообщить арендодателю.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ ВО ВРЕМЯ АРЕНДЫ

Арендатор обязан заботиться об автомобиле, как рачительный хозяин о собственном автомобиле, и соблюдать при управлении им особую тщательность и осторожность. Арендатор обязуется эксплуатировать автомобиль только соответствующим его предназначению образом. Арендатор на протяжении аренды обязан следить за состоянием автомобиля в нормальном порядке, то есть проверять давление в колесах и надлежащее наличие масла и других технических жидкостей. При парковке автомобиля даже на короткий период времени, его следует обязательно закрывать.

Арендатор обязуется управлять автомобилем самостоятельно. Он имеет право передавать автомобиль в распоряжение или управление другому лицу, только если в договоре аренды это разрешается отдельно. У арендатора (водителя) должно быть действующее водительское удостоверение и водительский опыт не менее одного года. Кроме того, он должен удовлетворять требованиям арендодателя. Арендатор обязан уведомить о содержании данного договора то лицо, которому он в рамках данного договора передает объект аренды.

Использование автомобиля в незаконных целях, для буксировки, участия в гонках и подготовке к ним, обучения вождению, а также для езды по льду вне официально отмеченных для этого маршрутов запрещено. Запрещается вывозить автомобиль за пределы Финляндии, если это не оговорено с арендодателем отдельно. Курение и перевозка домашних животных в автомобиле

запрещается.

Арендатор в полной мере отвечает за сборы и штрафы за парковку, сборы за частную парковку, сборы за превышение пределов нагрузки, штрафы за нарушения, штрафы за превышение скорости и другие нарушения правил дорожного движения, пошлины за пользование автомагистралями, сбор за перегруженность дорожного движения, начисленные за время аренды автомобиля. Подписывая договор аренды, арендатор предоставляет арендодателю право передачи официальным органам персональных данных для начисления вышеуказанных сборов.

Арендатор оплачивает использованное им топливо. Используемое в автомобиле топливо указано в договоре аренды и/или регистрационной выписке автомобиля. Арендатор в полной мере несет ответственность за ущерб, нанесенный автомобилю заправкой или использованием неправильного типа топлива. Если арендатор возвращает автомобиль с неполным баком, арендодатель имеет право взять с арендатора сумму в размере недостающего топлива и возможный сбор за заправку по цене, указанной в договоре аренды или прейскуранте.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА ЗА АВТОМОБИЛЬ И ЕГО ОСНАЩЕНИЕ ВО ВРЕМЯ АРЕНДЫ, СОБСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Арендатор обязан возместить арендодателю ущерб, причиненный автомобилю или его оснащению за время аренды, или пропажу автомобиля или его оснащения, а также оплатить за время простоя автомобиля вследствие ремонта аренду в соответствии с договором за срок, не превышающий 30 дней. Ответственность арендатора, тем не менее, ограничивается определенным в договоре аренды пределом собственной ответственности. Собственная ответственность взимается за каждый отдельный случай нанесения ущерба отдельно. Пределы собственной ответственности можно уменьшить или в некоторых случаях полностью удалить, заменив их отдельно оговариваемым дополнительным сбором.

Арендатор обязан возместить арендодателю ущерб в полной мере без ограничений собственной ответственности, если ущерб появился или был связан с одним из следующих методов использования автомобиля: перегрузка, курение в автомобиле, повреждение обивки салона, управление автомобилем при избыточном или недостаточном давлении в колесах, утрата ключей, использование неправильного типа топлива, попадание в снежный обвал в случаях, когда о них было предупреждение дорожными знаками, управление автомобилем в слишком тесном для его габаритов месте и по плохим дорогам или территориям и иное халатное или неправильное использование автомобиля. Арендатор обязан возместить арендодателю расходы на чистку, вызванные исключительно сильным загрязнением.

использования автомобиля: перегрузка, курение в автомобиле, повреждение обивки салона, управление автомобилем при избыточном или недостаточном давлении в колесах, утрата ключей, использование неправильного типа топлива, попадание в снежный обвал в случаях, когда о них было предупреждение дорожными знаками, управление автомобилем в слишком тесном для его габаритов месте и по плохим дорогам или территориям и иное халатное или неправильное использование автомобиля. Арендатор обязан возместить арендодателю расходы на чистку, вызванные исключительно сильным загрязнением.

использования автомобиля: перегрузка, курение в автомобиле, повреждение обивки салона, управление автомобилем при избыточном или недостаточном давлении в колесах, утрата ключей, использование неправильного типа топлива, попадание в снежный обвал в случаях, когда о них было предупреждение дорожными знаками, управление автомобилем в слишком тесном для его габаритов месте и по плохим дорогам или территориям и иное халатное или неправильное использование автомобиля. Арендатор обязан возместить арендодателю расходы на чистку, вызванные исключительно сильным загрязнением.

5. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ НАНЕСЕНИЯ УЩЕРБА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЙ АВТОМОБИЛЮ

Арендатор должен незамедлительно уведомить арендодателя о неисправности, возникшей за время аренды, или ущербе, причиненном автомобилю за время аренды. О преступлении, дорожно-транспортном происшествии, связанном с автомобилем, а также о травмах людей или животных, произошедших в автомобиле, также всегда следует сообщать полиции. В случае с ДТП арендатор всегда обязан заполнить письменное уведомление о нанесении ущерба арендодателю. Арендатор в полной мере отвечает за ущерб, вызванный пренебрежением вышеуказанных уведомлений.

Арендодатель отвечает за технические неисправности, выявленные во время аренды автомобиля и не связанные с неправильным использованием или халатностью арендатора. Если ответственность за ошибку или неисправность лежит на арендодателе, при необходимости продолжения движения, арендатор может по собственной инициативе отремонтировать автомобиль за счет арендодателя на сумму, не превышающую 75 евро. Свидетельство о выполненных ремонтных работах и квитанцию о произведенной оплате следует представить арендодателю.

6. ОПЛАТА АРЕНДЫ

Если нет договоренности о других видах оплаты, арендатор оплачивает аренду в соответствии с договором с возможными надбавками банковской картой. Уже при заключении договора аренды арендатор принимает предварительный окончательный расчет аренды, не подписывания его собственноручно.

У арендодателя имеется право в момент заключения договора установить на банковской карте арендатора предварительное подтверждение на приблизительную окончательную стоимость аренды и возможных других сборов, с помощью которых арендодатель может убедиться в том, что на счету арендатора достаточно денежных средств и что карта оплаты действительна. Особенно следует отметить, что у арендодателя имеется право, если на это есть обоснование, взимать с определенной в договоре аренды кредитной карты арендатора, кроме стоимости аренды в соответствии с договором, дополнительные сборы за следующие моменты: базовая собственная ответственность согласно договору, оплата топлива, аренда и сборы, связанные с продлением времени аренды, сборы за доставку и получение автомобиля, штрафы за неправильную парковку во время аренды, сборы за частную парковку, сборы за нарушения, штрафы, дорожные пошлины, сборы за перегруженность дорожного движения, сборы за превышение грузовой нагрузки и другие соответствующие сборы с административными расходами.

Если указанное в договоре в качестве арендатора юридическое лицо не желает или не может оплатить аренду, то лицо, подписавшее договор от имени упомянутого арендатора, отвечает за аренду и возможные связанные в соответствии с данными условиями с арендой дополнительные сборы лично. У арендодателя, кроме того, имеется право, если он считает это необходимым, потребовать от арендатора в качестве залога сборов, связанных с арендой, две кредитные карты.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДОДАТЕЛЯ ЗА НЕИСПРАВНОСТЬ В АВТОМОБИЛЕ ИЛИ ЗАДЕРЖКУ

Если в автомобиле за время аренды выявляется техническая неисправность или другой недостаток, за которые арендатор по условиям аренды не несет ответственности, арендатор может потребовать от арендодателя устранения неисправности или снижения цены, соответствующего неисправности.

Если арендодатель не может передать в распоряжение арендатора автомобиль в соответствии с условиями договора аренды, у арендатора есть право на возмещение ущерба за расходы, непосредственно связанные с задержкой, в разумных пределах.

8. ВОЗВРАЩЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ ПО ОКОНЧАНИИ ВРЕМЕНИ АРЕНДЫ, СОГЛАСОВАННОГО В ДОГОВОРЕ АРЕНДЫ

По окончании срока договора аренды арендатор обязан вернуть автомобиль со всем сопутствующим оснащением в оговоренное место. Срок договора аренды в соответствии с условиями договора заканчивается, когда автомобиль с ключами возвращен арендодателю или после того как арендодатель получил от арендатора уведомление о возвращении автомобиля в одобренное арендатором место. Если автомобиль не возвращен надлежащим образом и о продлении срока аренды не достигнута договоренность, арендодатель может заявить в полицию.

У арендодателя имеется право взять с арендатора полную стоимость аренды автомобиля за время задержки после срока возврата, а также возмещение за вызванные задержкой внеплановые работы и другой экономический ущерб. Если не оговорено иначе, автомобиль должен быть возвращен с полным баком. Арендодатель не отвечает за имущество, оставленное в автомобиле.

9. ВОЗВРАЩЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ ДО ОКОНЧАНИЯ ВРЕМЕНИ АРЕНДЫ, СОГЛАСОВАННОГО В ДОГОВОРЕ АРЕНДЫ

Если арендатор возвращает автомобиль раньше окончания оговоренного срока аренды, аренда определяется по использованному времени аренды на основании цен, указанных в договоре. Если автомобиль арендован на особых условиях, преждевременный его возврат может привести к изменению типа применяемого прейскуранта и, следовательно, к изменению стоимости аренды.

В случае предварительно оплаченной т.н. «припейд-аренды» преждевременное возвращение автомобиля не обязывает арендодателя к возвращению выплаченной стоимости аренды автомобиля арендатору.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

Арендодатель имеет право расторгнуть договор незамедлительно, если выяснится, что арендатор существенно нарушает условия договора. Арендатор тогда обязан немедленно вернуть автомобиль со всем оснащением в оговоренное место.

Любая сторона может расторгнуть договор, если автомобиль угнан или в нем выявлена неисправность, препятствующая использованию автомобиля и находящаяся на ответственности арендодателя, при этом арендодатель не может предоставить замещающий автомобиль в разумные сроки после выявления неисправности.

11. СПОРЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

Противоречия, касающиеся договора аренды, разрешаются в первую очередь путем переговоров. Если противоречия переданы для решения в суд, дело решается в суде присяжных по месту расположения арендодателя или, в случае дела о правах потребителей, в другом юридически компетентном суде низшей инстанции.